Định vị trí tạng phủ

Ấn nhẹ vào 3 bộ thấy mạch, là mạch của phủ ở ngoài da.

Ấn nặng tay xuống thấy mạch, là mạch của tạng, ở trong gần gân xương.

Ấn tay vừa vừa, là mạch vị khí, ở vào quãng giữa.

Bộ Thốn là dương, là ở trên, ví như trời; thuộc tâm với phế, ứng vào với thượng tiêu, chủ về bệnh từ lồng ngực lên đến đầu.

Bộ Quan là quãng giữa của âm dương, ở vào chính giữa, ví như người; thuộc can với tỳ, ứng với trung tiêu. Chủ bệnh từ chẻn dừng xuống tới rốn.

Bộ Xích là âm, là ở dưới, ví như đất. thuộc thận và mệnh môn ứng hạ tiêu, chủ về bệnh từ rốn trở xuống.