Ngưu hoàng

y học căn bản Ngưu hoàng thể nhẹ, có hơi thơm, mài lên móng tay thì màu sắc thấu qua, để vào lưỡi thì thấy trước đắng sau ngọt, mùi thanh mát thấu suốt đế...

Địa du

y học căn bản KHÍ VỊ Vị đắng, ngọt chua, hơi hàn, không độc, khí bạc, vị hậu, chìm mà giáng xuống, thuộc âm dược, vào kinh Túc quyết âm, Túc thiếu âm và...

Nam tinh

y học căn bản KHÍ VỊ Vị đắng cay, tính ấm, có độc mạnh, thăng lên được, giáng xuống được, là thuốc dương trong âm dược, vào hai kinh can và đởm, ghét Th...

Xuyên sơn giáp

y học căn bản Lăng ly giáp = Vẩy con trúc KHÍ VỊ Vị mặn, tính hàn, có độc, vào các kinh Túc quyết âm, Thủ dương minh và Túc dương minh. CHỦ DỤNG ...

Bạch mao căn

Bạch mao căn (Rễ cây cỏ tranh) KHÍ VỊ Vị ngọt, tính hàn, không độc, vào Thủ thiếu âm, Túc thái âm và Túc dương minh kinh. CHỦ DỤNG Thông lâm lậu...