Dưỡng vinh quy tỳ thang

Thành phần

Tác dụng

  • Chữa tất cả các chứng lao thương phát sốt ho, thổ huyết, hâm hấp sốt, biếng ăn, mỏi mệt, mạch thốn, hồng xích, nhược
  • Đây là bài thuốc chủ yếu chữa khí huyết hư tổn