Thiếu phúc trục ứ thang

Thành phần

Cách dùng

  • Sắc nước uống

Tác dụng

  • Hoạt huyết hóa ứ, ôn kinh chỉ thống

Chủ trị

  • Chứng bụng dưới đau do huyết ứ có hòn cục hoặc không có cục, hoặc có kinh dưới đầy, lưng đau, kinh nguyệt không đều, sắc kinh tím đen hoặc có cục