Nhất ngôn vi ước

(Trong bài "Tập y quy cách" ở Y học nhập môn quyển bảy): Một lời nói làm cốt yếu cho người hành nghề Đông Y. Một lời nói đó là 2 chữ "Bất khi".


nhất ngôn vi ước
Nhất ngôn vi ước

"Bất khi" nghĩa là "chẳng giối". Chẳng giối mình, chẳng giối người, chẳng giối trời đất quỷ thần vậy.

- Kể từ lúc nhập môn y học cho đến lúc hành nghề. Nếu kẻ nào đọc sách Đông y không đọc được trọn quyển, chỉ hiểu linh tinh được một vài bài thuốc đã vỗ ngực rằng ta giỏi là "Khi".

- Nếu đọc nhiều mà không quán thông nghĩa lý là "Khi"

- Nếu biết nhiều mà không hàng ngày dậy sớm, tĩnh tâm suy tìm cách chẩn đoán là "Khi".

- Nếu chẩn mạch cho bệnh nhân rồi mà không nói thật, lại đem lời đe dọa cho người ta sợ để lấy tiền là "Khi".

- Nếu kê toa cho thuốc chỉ qua loa, không suy xét kỹ càng là "Khi"

- Nếu trị bệnh đã hết rồi mà còn cầu mong trà bánh để trả lễ là "Khi"

- Nếu những phương thuốc kinh trị đã có hiệu nghiệm mà không chép sách để công bố cho đời là "Khi"

Người Đông y mà không phạm những lỗi ấy là "Bất khi". Đã "Bất khi" thì lương tri ngày càng minh mẫn, y đạo ngày càng hưng long. Nếu kẻ nào ngược lại, kẻ ấy chỉ là hạng dung y.


(Trích từ: Đông y số điển - Định Ninh LÊ ĐỨC THIẾP -Tập nhất)


                   8 tội người thầy thuốc cần tránh)