Hàn nhiệt - Y gia quan miện

Hàn là thuộc loại âm, hoặc nội hàn, hoặc ngoại hàn, hàn phần nhiều là hư.

Nhiệt là thuộc loại dương, hoặc nội nhiệt, hoặc ngoại nhiệt, nhiệt phần nhiều là thực. 
Hàn thì làm tổn thương hình thể, hình là chỉ về phần biểu.
Nhiệt thì làm tổn thương khí, khí là chỉ về lý. 
Hàn thì vệ khí không thông lợi, nhiệt thì vinh khí ở trong bị tiêu hao. Hỏa vượng về mùa hạ, dương khí có thừa sinh ra bệnh nhiệt, thủy vượng về mùa đông, dương khí không đủ thì phát sinh bệnh hàn.