Bài ca huyệt Lạc

Huyệt Lạc là huyệt nằm trên đường kinh có liên quan với đường kinh biểu lý với đường kinh đó
Mỗi đường kinh chính có 1 huyệt lạc, riêng kinh "Túc thái âm tỳ" ngoài huyệt lạc là Công tôn còn có 1 tổng lạc là huyệt Đại bao


Phế Liệt khuyết, đại trường Thiên lịch

Tỳ Công tôn, vị đích Phong long

Thận lạc ấy huyệt Đại chung

Bàng quang lạc huyệt Phi dương rõ ràng

Tâm Thông lý, tiểu trường Chi chính

Can Lãi câu, đởm định Quang minh

Nội quan thủ quyết âm kinh

Ngoại quan huyệt lạc rõ ràng tam tiêu

Tỳ thêm đại lạc Đại bao

Nhâm huyệt Cưu vĩ, đốc trao Trường cường

Mười lăm huyệt lạc phải tường

Nhắc ai ghi nhớ lập phương cho dành("Nội thương ngoại cảm - Kim cổ nghiệm phương" 
- lương y Nguyễn Văn Yến)