Nước uống

Một điều trọng yếu không quên

Vấn đề nước uống phải nên thế nào?

Chớ dùng nước ruộng nước ao

Nước hộ, nước vũng, nước nào cũng dơ

Chi bằng nước giếng nước mưa

Nước sông, nước suối cũng chưa an toàn

Cần thêm ngâm nước sát trùng

Chanh châu, Quán chúng, Hùng Hoàng, Nghể râm

Phèn chua lọc nước thêm trong

Ao từ, nước bẩn cũng không nên dùng

Nước ăn chứa đựng trong thùng

Cũng nên đậy kín đề phòng bụi rơi

Nước mưa nên hứng giữa trời

Mái nhà thường có sâu trôi lẫn vào

Bề xây thành đáy mọc meo

Nên dùng vôi bột cọ thao cho liền

Cá vàng nuôi cảnh càng nên

Phòng khi có độc, cá liền chết ngay

Cá ăn bọ gậy (2) hàng ngày

Vẫn là trừ muỗi, lợi thay mọi bề