Ích vị thang (Ôn bệnh điều biện)

Thành phần

Cách dùng

  • Sắc nước xong cho 4 - 6g đường phèn uống. 

Tác dụng