Đạo đàm thang

Thành phần

Cách dùng

  • Sắc nước uống. 

Tác dụng

Chủ trị

  • Chứng trúng phong, đàm mê tâm khiếu, cứng lưỡi không nói được.