Nhuận hạ

Bài thuốc Nhuận hạ thường gồm các vị thuốc ngọt bình, có chất dầu, tác dụng nhuận trường thông tiện. 
Thường được chỉ định dùng trong 2 trường hợp táo bón sau đây:  

Bài thuốc thường dùng