Thanh lạc ẩm (Ôn bệnh điều biện)

  Thành phần:
  Hà diệp tươi 8 - 20g
  Ngân hoa tươi 8 - 20g
  Vỏ dưa đỏ 8 - 20g
  Bạch biển đậu tươi 8 - 12g
  Tây qua bì 8 - 12g
  Trúc diệp tâm tươi 8 - 12g
  Cách dùng: sắc nước uống ngày 2 lần.
  Tác dụng: Giải thử, thanh phế.