Bàn về Bổ trung thang có dùng Đương quy

Bài Bổ trung thang dùng toàn khí dược, trong đó xen vào một vị Đương quy là huyết dược, đời sau chú thích giải nghĩa nhiều ngả.
Duy có sách Di sinh nói: Phàm dùng khí dược, không thể không kèm dùng huyết dược. Câu đó chẳng qua chỉ như người mới ngó qua tường vách, chưa bước lên thềm để vào trong nhà.

Bởi vì, Đông Viên sáng chế ra bài Bổ trung là nêu lên cái kế hoạch làm tỉnh tỳ, dùng Bạch truật để bổ tỳ dương, nhưng lại e rằng vị dương mạnh quá trở thành miếng đất khô, cây cỏ không mọc được, cho nên dùng xen vị Đương quy vào để tư bổ tỳ âm, khiến cho “Thổ” (Tỳ) có đủ đức tính nhu nhuận của đất để giúp cho máy sinh hóa. Như thế mà dùng để thăng đề thì dương có âm, đất dương không tẩu tán; dùng để khu tà thì hàn không hại được âm.

Các bậc tiên triết lập ra phương thuốc là có âm dương dùng lẫn nhau; tinh diệu như thần, đều là như thế. Người sau học thuốc lại không thông suốt lẽ đó mà cứ dùng bừa hay sao?