Phò chính giải biểu

Những bài thuốc Phò chính giải biểu có tác dụng vừa nâng cao chính khí, vừa giải biểu "đuổi tà khí"

Thường sử dụng đối với những người mà cơ thể suy yếu lại mắc bệnh ngoại cảm


Những bài thuốc như:

  • Ma hoàng phụ tử cam thảo thang