Tính trong đục của vinh vệ-tính thăng giáng của thủy hỏaVệ thuộc khí, khí vốn khinh thanh, vinh vệ thuộc huyết, huyết vốn trọng trọc. Dương thuộc hỏa, tính hỏa bốc lên, âm thuộc thủy, tính thủy nhuận xuống, thế sao lại nói vinh thanh, vệ trọc, thủy thăng, hỏa giáng trái lại được? Nghiên cứu kỹ đồ hình này cũng có thể xét cùng chí lý âm dương.Tâm quẻ Ly là trọc khí trên trời đưa xuống, thanh khí dưới đất đưa lên.
Thận quẻ Khảm Khí dưới đất bốc lên làm mây, khí trên trời sa xuống làm mưa, mưa lại sinh ra khí đất, mây lại thành ra khí trời là nói như vậy.
Thanh là phần trên thể chất, là dương, là hỏa, một hào âm trong quẻ Ly đưa xuống cho nên sau giờ Ngọ thì một hào âm sinh tức là tâm sinh ra huyết, cho nên nói thanh khí là vinh (vì thanh khí trên trời không giáng xuống, vì 6 khí âm kéo mà khiến đi xuống, nói thanh khí là nói về thể chất của quẻ Ly).Trọc là phần dưới thể chất, là âm, là thủy, một phần dương trong quẻ Khảm đưa lên, cho nên sau giờ Tý thì một hào dương sinh tức là thận sinh ra khí, cho nên trọc khí là vệ (vì trọc khí của đất không thăng lên, thanh khí của đất thì có thể thăng lên, vì 6 hào dương nâng mà khiến đi lên, nói trọc khí là nói về thể chất của quẻ Khảm).