Phép sờ tay để quan sát mức độ nóng


Hễ chứng nội thương, chân âm chân dương hư thì áp dụng phép này có hai cách.- Sờ vào thấy nóng bỏng tay, ấn vào trong xương như lửa đốt là chân âm hư.- Sờ vào thấy nóng bỏng tay mà ấn sâu vào trong gân xương lại thấy lạnh, là chân dương hư.Lại một phép khác là sờ nhẹ tay thì nóng, sờ nặng tay thì không nóng là nóng ở mạch máu da dẻ, nếu ấn nặng vào gân cốt thì nóng bừng tay, ấn nhẹ thì không nóng là nóng ở trong xương tủy, nếu sờ nhẹ tay thì không nóng, sờ nặng tay cũng không nóng, sờ vừa vừa thì nóng là nóng trên gân xương, ở dưới mạch máu lông da là nóng ở khoảng cơ nhục, ấy là nóng vì nội thương nhọc mệt.