Ngoại cảm-Lục dâm

Hàn hại thận mạch khẩn.

Thử hại tâm mạch hư.

Táo hại phế mạch sác.

Thấp hại tỳ mạch nhu, tế.

Phong hại can mạch phù.

Nhiệt hại tâm mạch nhược.

Đấy là bệnh của ngoại cảm lục dâm.


( Xem thêm: Tên gọi và ý nghĩa của 5 loại tà )


Phàm những bệnh nội thương hay ngoại cảm, bệnh nào cũng theo loại của nó.

Mừng thuộc về thử về hỏa cho nên ở tâm.

Giận thuộc về phong mộc cho nên ở can.

Lo nghĩ thuộc thấp thổ cho nên ở tỳ.

Lo sầu thuộc táo kim cho nên ở phế.

Sợ thuộc hàn thủy cho nên ở thận.

Suy rộng ra ngoại cảm cũng như thế.