Mạch hữu lực - vô lực

Ấn nhẹ tay vào thấy có mạch phù, lại ấn trung bình vẫn còn mạch y như trước là mạch hữu lực; tức là ấn nhẹ tay vào thấy mạch to, ấn vào trung bình cũng thấy to như vậy. Nếu ấn trung bình lại kém đi, như thế là mạch vô lực, đó là xét theo sức đập ở đầu ngón tay từ trên xuống dưới.


Ấn nặng sâu tay xuống thấy có mạch trầm, ấn trung bình cũng thấy mạch nguyên như thế là hữu lực, tức là ấn nặng tay thì mạch to, khi ấn trung bình cũng thấy to như trước, nếu ấn trung bình thấy kém trước là mạch vô lực. Đó là xét theo sức mạch đập từ dưới lên trên.