Thật giả khó phân


Ở gò Lê Khưu có giống quỉ lạ.  Nó bắt  chước làm con cháu,  anh em nhà người ta thật là giống.
Có  một  ông  trưởng  giả  gần  vùng   đấy,   một  hôm  ở  chợ  về chén  say khướt.   Lúc đi  qua  gò  Lê Khưu,  con  quỉ  hiện hình  lên làm con  ông  ta, tay ôm đỡ dìu dắt, nhưng miệng cứ lẩm  bẩm  nhiếc móc,  kêu say sưa là xấu.

Trưởng  giả  về  nhà,  lúc tỉnh  rượu  gọi con  ra  mắng: “Tao  là cha  mầy, tao có điều  gì là ác nghiệt mà  lúc tao say,  mầy  lại nỡ mỉa mai  tao như vậy!”
Người con khóc, lạy cha và thưa rằng: “Oan quá! Thật con không  dám như  thế  bao  giờ.  Con  nghe  đâu  ở gò  Lê Khưu  có giống  quỷ khéo  bắt chước hiện lên làm người, có lẽ là đây chăng”.
Trưởng giả  hỏi dò, thì quả  nhiên ai cũng  bảo có như thế thật, ông  mới định  bụng  hễ gặp giống  quỷ ấy là đâm  chết.
Hôm sau,  ông  lại đi chợ,  lại chén  say khướt  mới về.  Người  con  sợ cha lại gặp quỷ nó quấy nhiễu gì, bèn săm  săm  đi đón.  Trưởng giả trông rõ con mình, nhưng cho là quỷ, liền rút gươm đâm  chết.
Lã Tử
GIẢI NGHĨA
Lê Khưu: tên một  cái gò cao,ở  về địa phân  huyện  Ngu  Thành, tỉnh  Hà
Nam bây  giờ
Trưởng  giả: Người  đứng  tuổi,  thường  chỉ  những  bậc  có trí, có tài, có oai, có chức hay  có của.
LỜI BÀN
Khó thật! Làm  thế nào  cho rõ giả thực mà  phân  biệt  được.  Cái trò đời, đã  gian  thì  lại ngoan,   kẻ gian  phi đã  rắp  tâm  lừa ai, thì  dùng thiên phương  bách  kế,  làm cho  phải  mắc  lừa mà  vẫn  có bụng  tin.  Cho nên khi  ta  ngờ  điều  gì,  ta  phải  để cái trí sáng  suốt  mà  dò xét cho đến  nơi.  Chớ có vội hành  động, lấy giả làm thực, cho thực là giả, nhận  quỷ làm con,  giết  con  tưởng  quỷ như  trưởng  giả  nói trong  chuyện  này, sau  có hối  lại  cũng   không   kịp. Đời này   biết   bao  nhiêu  chuyện  vợ  chồng, chuyện  phe  cánh,  ngờ  nhau  tàn  hại  nhau,  một  khi sự thực  hiện rõ  ra chỉ còn có ôm  hận  suốt đời, lúc nào  cũng  băn  khoăn thương đến  người đã khuất.