Người khôn sống lâu


Vua Ai Công nước Lỗ hỏi Đức Khổng  Tử: Người khôn  có sống lâu không?
Đức Khổng  Tử đáp:
Có.   Khôn  thì  sống  lâu, chớ  dại  thì  sống  lâu sao  được!  Người  ta  có ba thứ  chết,  tự  mình  làm cho  mình  chết,  chớ  không  phải  số mệnh  đáng chết mà chết.

-Ăn uống  không có chừng  mực,  thức  ngủ  không có điều  độ,  làm lụng khó  nhọc  quá, lưới biếng  chơi bời quá,  người như thế phải  chết về bệnh tật.
-Phận làm ngưới dưới mà can phạm  người trên, lòng tham muốn  không chứng, tính yêu không chán, người như thế thì chết về hình  pháp.
-Mình  ngu, mà  kình  địch  khôn, mình  yếu, mà  khinh   bỉ  người  mạnh, không  biết  tự  lượng  sức mình  mà  cứ giận  dữ làm liều, người  như  thế chêt vì binh  đao
Ba thứ chết ấy,  thực không phải  là số mệnh, chỉ tự mình  giết  mình  mà
thôi.
Hàn thi ngoại  truyện
LỜI BÀN:
Xưa nay  ta  vẫn  cho  khôn  ngoan  thì  chóng  già,  ngu  xuẩn thì  sống  lâu, là lấy lý rằng, người  khôn   dùng  trí, dùng  sức  nhiều, thì  chóng  suy, người ngu  chỉ ăn no ngủ  kỹ, không  lo lắng gì,  thì  sống  lâu.  Nhưng xét một  mặt   khác  thì  trái hẳn  lại.  Khôn  thì  sống,  dại  thì  chết,  khôn ăn người,  dại  người ăn.   Như  Đức Khổng  Tử đáp  vua Ai Công  đây  chính  là ngụ  cái ý đó.   Ôi! Sống  chết tùy tại mệnh  trời, nhưng  thường khi  người cũng  có phần  vào đấy,  lắm người chỉ ngu  xuẩn, không biết  giữ vệ sinh, không  hiểu pháp  luật, không biết  tự  lượng  mà  thành  không  đáng  chết cũng  phải  chết.   Chết  như  thế  là chết  uổng  nên  thương,  thương  vì ngu dại.