Bà huyện can đảm


Đời nhà Đường, giặc Lý Hy Liệt  đã đánh  được Châu Biện, kéo đến đánh huyện Hạng  Thành.   Quan  huyện   Hạng  Thành  là Lý  Khản  muốn  chạy trốn.  Bà Huyện người họ Dương nói:
“Giặc  đến  cướp thành  thì  phải  hết  sức giữ  thành,  giữ  mà  không  được thì  phải  liều chết  với thành,  nay  ông  lại chực  trốn, nghĩa là làm sao? Bây  giờ  cứ mộ  quân  cho  nhiều, khao thưởng  cho  to, thiếp  tưởng  còn giữ được thành. ”

Nói rồi, chính  Bà huyện  hội họp cả nha lệ, sĩ dân lại hiểu dụ rằng” “Quan huyện là chủ các ngươi thật nhưng chẳng  qua chỉ ở đây độ năm, ba năm  rồi cũng  thiên  đi nơi khác,  không  liên can lắm bằng  các ngươi sinh trưởng ở đất  này,  gây  dựng  cơ nghiệp ở đất  này,  mồ  mả  ông  cha cũng  ở đất này,  vậy sống  chết các người cũng  phải  hết sức mà  giữ lấy thành thì mới được. ”
Ai nấy  nghe  đều  cảm  động, rơm  rớm  nước mắt  và  đoạn  xin liều chết để cố giữ thành.  Bà huyện hạ lệnh rằng:
“Ai  lấy gạch  đá  đánh  được giặc,  thưởng  tiền  một  nghìn, ai  lấy gươm giáo  giữ được giặc thưởng liền một muôn. ”
Tất cả được hơn  một  trăm  người  kéo nhau  ra  giữ  thành,  chống  lại với giặc.   Bà huyện  thân  đi  trông  nom  lương  thực  cho  quân  lính.   Khi  giao chiến, quan  huyện  phải  một  mũi tên, lùi về, ý không  muốn  đánh  nữa.  Bà huyện  giận  nói:
“Ông không  ở đấy  thì  ai chịu liều chết?  Cho ông  giữ  thành mà  có chết lại chả hơn ở xó giường ư?”
Ông huyện  nghe  cảm  kích, hăng  hái  hơn  trước, lại chạy lên thành, liều đánh  một trận nữa,  quân  giặc túng thế phải  kéo đi.  Huyện  Hạng  Thành nhờ thế được an toàn.
Đường Thư Liệt Nữ Truyện
LỜI BÀN:
Làm  quan  không che  chở  cho  dân  lúc giặc  đến, lại sợ chết  muốn  trốn tránh, thì chẳng  là nhút nhát không hiểu cái nghĩa tận tâm với chức vụ
là gì  ư!  Một  ông  huyện như  thế  đáng  khinh bao  nhiêu, thì  một  bà huyện như  vợ  ông  huyện   ấy  lại đáng  trọng  bấy  nhiêu.  Giặc  đến  nhà đàn  bà cũng  đánh.  Chỉ nhờ  cái lòng can đảm  của bà mà  dân  phải  cảm kích, cả huyện được an toàn.  Quý nhất câu bà nói: “Giữ thành mà  chết còn  hơn  chết  ở xó giường”  thì  cái  chí khí  có kém  gì những  bậc  tu mi vừa anh hùng  vừa khí phách.