Tự lấy làm khoan khoái


Đức  Khổng  Tử đi  chơi núi Thái  Sơn,  gặp  ông  Vinh  Khải  Kỳ  giao  du  ở ngoài  đồng, mặc  áo  cừu  thắt lưng  dây,  tay  gảy  đàn  cầm,  vừa đi  vừa hát.
Đức Khổng  Tử hỏi:
“Tiên sinh” làm thế nào mà thường vui  vẻ thế?
Ông Vinh Khải Kỳ nói:
Trời sinh  muôn  vật, loài người  quý nhất, mà  ta  được làm người,  đó là một điều  đáng  vui – Trong  loài người, đàn  ông  quý hơn  đàn  bà, mà  ta được làm đàn  ông, đó là hai  điều  đáng  vui – Người ta sinh  ra có người đui què, có  người  non  yếu mà  ta  hoàn  toàn  khỏe  mạnh  nay  đã  chín mươi tuổi thế là ba điều  đáng  vui…Còn cái nghèo  là sự thường của thế gian, cái chết là sự chết của đời người.  Ta nay  xử cảnh  thường, đợi lúc hết, thì có gì là lo buồn?
Đức Khổng  Tử nói:
Phải lắm! Tiên sinh  thế là biết  cách  tự làm cho khoan  khoái  mà  hưởng sự vui thú ở đời.
Liệt Tử
GIẢI NGHĨA
Thái Sơn là tên một dải núi cao ở tỉnh Sơn Đông.