Bản đồ thuyết minh về hậu thiên trong cơ thể con người

Nghĩa của chữ Vỵ là họp. Năm tạng đều nhờ sự thu nạp ở đó. Tức là theo cái nghĩa muôn vật đều trở về lòng đất.

Nghĩa của chữ Tỳ có nghĩa là “Tỳ = Thấp”, vì nó ở dưới Vỵ, tỳ giúp Vỵ để tiêu hóa thủy cốcChữ Tỳ () với chữ Vỵ () đều có chữ Điền (). Vỵ ở giữa nên chữ Điền cũng ở giữa. Tỳ lệch sang bên hữu, nên chữ Điền cũng lệch sang bên hữu.

Vỵ lớn một thước năm tấc, đường kính năm tấc, dài một thước sáu tấc, nằm ngang và cong, chứa được thủy cốc ba thăng năm đấu. Ở bên trong thường chứa cơm hai đấu, nước một đấu năm thăng là đầy. Những chất tinh vi của cơm nước ăn uống do đó dẫn lên Tỳ, Phế rồi san sẻ ra khắp các mạch.

Tỳ hình cong như lưỡi liềm, chung một da màng với Vỵ, hễ khua động thời bóp lên Vỵ. Tỳ nặng hai cân ba lạng, rộng và hẹp hai tấc, dài năm tấc, có mỡ giãi ra nửa cân. Tỳ chủ về công việc tiêu hóa thủy cốc, để nuôi ra khắp xung quanh.